Viialan Kulttuuriklubi ry

Viialan_kulttuuriklubi_logo

Yhdistys

Viialan Kulttuuriklubin hallitus 2024

ylhäältä vas.
Sanna Kähkönen, viestintävastaava
Ville Tolonen, varajäsen
Marko Forsblom, varapuheenjohtaja
Jarno Poutanen, varajäsen
alhaalta vas.
Hanna Siponen; sihteeri, jäsen- ja viestintävastaava
Maiju Wesaniemi-Levo, rahastonhoitaja ja jäsenvastaava
Kati Kuusisto, puheenjohtaja
Janne Lähteenmäki, talkoovastaava

 

 

HALLITUS 2023
kuvattuna Kesäkioski Luttusen terassilla
Viialan Kulttuuriklubin hallitus 2023 kuvassa:
Heikki Ahonen, puheenjohtaja ja rahastonhoitaja (oik.)
Ville Tolonen, varapuheenjohtaja (vas.)
Kati Kuusisto, sihteeri (toinen vas.)
Hanna Siponen, jäsenvastaava (kesk.)
Torsti Mäkinen, jäsen (toinen oik.)
Kari Salin, jäsen (ei kuvassa)

varajäsenet: Pauli Jeromaa ja Jyrki Sirainen (ei kuvassa)

 

Viialan Kulttuuriklubi ry:n perustajahallitus 2019 kuvattuna kulttuuritila Jumussa

vas.
Jouni Salonen
Janne “Pätkä” Lähteenmäki
Jarno Poutanen
Jari Parikka
Pauli “Pate” Jeromaa
Mirka “Leka” Rantanen
Jyrki “Jykä” Sirainen
Heikki “Hessu” Ahonen

VIIALAN KULTTUURIKLUBI RY:n SÄÄNNÖT

VKK

Yhdistys on perustettu ja nämä säännöt hyväksytty 10.10.2019.
Lisätty syyskokouksen 2021 hyväksymät muutokset kohdassa 5.

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Viialan Kulttuuriklubi ja sen kotipaikka on Akaa ja pääasiallisena toiminta-alueena Viialan taajama.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan edistää ja kehittää monipuolista kulttuuritarjontaa niin, että ne ulottuvat tasapuolisesti kaiken ikäisten kansalaisten keskuuteen riippumatta sosiaalisista ja taloudellisista taustoista sekä kannustaa kansalaisia omaehtoiseen kulttuurityöhön ja harrastustoimintaan ja näin pyrkiä kulttuuritason kohottamiseen toiminta-alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii järjestämään erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia, retkiä, toimintapajoja ja kerhoja. Toimintaa rahoitetaan mm. jäsenmaksuilla ja erilaisilla avustuksilla sekä mahdollisilla hyväntekeväisyystapahtumilla.

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi pienimuotoista yhdistystuotteiden myyntitoimintaa sekä kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä muiden yhdistysten sekä myös julkisen ja yksityisen sektorin kanssa.

 1. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausista:

Hallitusjäsenen ja puheenjohtajien toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan vuoden tammikuussa ja on kaksi vuotta. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen peräkkäisten kausien määrä on maksimissaan kaksi.

Yhdistyksen ensimmäisen uuden säännön alaisen hallituksen osalta puolella jäsenistä sekä toisella puheenjohtajista toimikauden pituus on yksi vuosi. Nämä erovuorossa olevat jäsenet valitaan arvalla ennen uusista jäsenistä päättävän vuosikokouksen koolle kutsumista.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 1. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.